Soaring Kite 2016 Shiraz Wine Bottle
Vintage

2016

Variety

Shiraz

Tasting note

Text here